assessoria.com / Especialistes al teu costat

Reclamació impagats – Procés monitori

Escrit per assessoria martínez. Publicat a Notícies

En moltes ocasions, ens trobem amb impagats, alguns d’ells d’import reduït i no acudim a la seva reclamació judicial, per ignorar els mecanismes o per por del cost que això ens pugui suposar.

Després de la incorporació al nostre despatx dels Advocats, Joaquín Carbonell i Rafael González, posem a la seva disposició un servei jurídic, senzill i proper, per a la reclamació judicial de tot tipus de deutes.

Com a client nostre, el cost de la consulta i gestió de la reclamació judicial mitjançant el procés monitori, serà especialment reduït, per la qual cosa li animem a que utilitzi el nostre despatx per a aquests procediments.

L’Advocat Rafael González Torres, els atendrà personalment.

A continuació els exposem un breu resum dels procediments a seguir.

COM COBRAR DEUTES A MOROSOS MITJANÇANT EL PROCÉS MONITORI?

El procediment monitori és un procés que està legislat a Espanya des de l’entrada en vigor de la Llei d’Enjudiciament Civil 1/2000 de 7 de Gener i en el qual es pot instar el compliment judicial d’un deute econòmic mitjançant un tràmit freturós de les habituals formalitats legals. És per això que pot ser instruït en forma senzilla.

Què és un procés monitori?

És un procediment judicial senzill, el qual s’usa per reclamar deutes dineraris de qualsevol import sempre que el deute pugui ser acreditada mitjançant documents (factures, albarans, telegrames, reconeixements de deute, etc).

Quina finalitat tenen aquests processos?

La seva finalitat és afavorir les mesures contra la morositat en operacions comercials.

A qui li pot ser útil aquest procediment?

Pot ser especialment útil per a tot tipus d’empreses i professionals que necessitin disposar d’un mecanisme ràpid i senzill per al cobrament dels seus crèdits o deutes.

Quin és el cost d’un procés monitori?

En la petició inicial dels processos monitoris en què no hi hagi oposició, depenent del desenvolupament del procés, aquesta primera fase té el següent cost:

1.- DEUTES INFERIORS A 2000 EUROS:

a) Taxa Judicial: exempta.

b) Procurador: sense cost.

c) Advocat: mínim 130 Euros (segons quantia).

2.- DEUTES SUPERIORS A 2000 EUROS:

a) Taxa Judicial: aprox. 100 Euros.

b) Procurador: sense cost.

c) Advocat: mínim 130 Euros (segons quantia)

Ara bé, en el cas que el deutor formuli oposició, l’assumpte es resoldrà definitivament mitjançant el judici que correspongui, ja sigui un procediment verbal o ordinari en funció de la quantia reclamada, amb els costos que comporta per a les parts.

Certificat de eficiencia energètica

Escrit per assessoria vilaseca. Publicat a Notícies

El Reial Decret 235/2013, publicat en 13-04-2013, regula el procediment bàsic per a la certificació energètica dels edificis, refon i deroga l’anterior normativa, i amplia l’àmbit d’aplicació de la certificació energètica als edificis existents.

Estableix l’OBLIGATORIETAT de presentar o posar a la disposició dels compradors o arrendataris el certificat d’eficiència energètica de la totalitat o part d’un edifici, segons correspongui, per als contractes de compravenda o arrendament celebrats a partir del 01-06-2013.

La certificació energètica proporciona informació útil a l’usuari final sobre el comportament energètic de l’edifici o habitatge que es compra o lloga i, a més, ens ofereix recomanacions per millorar aquesta eficiència. El certificat únicament té caràcter informatiu i no obliga a realitzar obres.

La duració del certificat d’eficiència energètica dels edificis existents serà de 10 anys des de la data de la seva expedició, i serà subscrit per tècnic competent, que serà triat lliurement per la propietat de l’edifici.

ESQUEMA BASIC:

 • Edificis obligats a certificació:
 1. Edificis de nova construcció. Data obligatorietat certificació des de novembre 2007.
 2. Edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari, sempre que no disposin d’un certificat en vigor. Data obligatorietat certificació des de 01-06-2013.
 3. Edificis o parts d’edificis existents en els quals una autoritat pública ocupi una superfície útil total > a 250 m2 i freqüentats habitualment pel públic:
  • Superior a 500 m2. Data obligatorietat certificació des de 01-06-2013.
  • Superior a 250 m2. Data obligatorietat certificació des de 09-07-2015.
  • Superior a 250 m2 que estiguin arrendades. Data obligatorietat certificació des de 31-12-2015.
 • Edificis exclosos del certificat:
 1. Edificis i monuments protegits oficialment per ser part d’un entorn declarat o en raó del seu particular valor arquitectònic o històric.
 2. Edificis o parts d’edificis utilitzats exclusivament com a llocs de culte i per a activitats religioses.
 3. Construccions provisionals amb un termini previst d’utilització igual o inferior a dos anys.
 4. Edificis industrials, de la defensa i agrícoles o parts dels mateixos, en la part destinada a tallers, processos industrials, de la defensa i agrícoles no residencials.
 5. Edificis o parts d’edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m2.
 6. Edificis que es comprin per a reformes importants o demolició.
 7. Edificis o parts d’edificis existents d’habitatges, l’ús dels quals sigui inferior a quatre mesos a l’any, o bé durant un temps limitat a l’any i amb un consum previst d’energia inferior al 25 % del que resultaria de la seva utilització durant tot l’any, sempre que així consti mitjançant declaració responsable del propietari de l’habitatge.

Per qualsevol dubte o aclariment sobre aquesta informació poden contactar amb el nostre despatx.