assessoria.com / Especialistes al teu costat

Modificació retenció d’arrendaments i professionals

Escrit per assessoria vilaseca. Publicat a Uncategorized

L’informem que a partir de 12 de juliol de 2015, d’acord amb el Reial Decret-Llei 09/2015 de 11 de juliol de 2015, es modifiquen les retencions a aplicar en els següents casos:

 • Arrendament de locals comercials: es redueix la retenció del 20% actual al 19,50%.
 • Professionals amb caràcter general: es redueix la retenció del 19% actual al 15%.
 • Professionals de nou inici, any d’inici i els dos següents anys: es redueix la retenció del 9% actual al 7%

Per qualsevol dubte o aclariment, poden posar-se en contacte amb nosaltres per mitjà del telèfon o correu electrònic següents:

Telèfon: 973-282061

E-mail: fiscal@assessoria.com

Obligacions fiscals Juliol 2015

Escrit per assessoria vilaseca. Publicat a Notícies

Els informem que durant el mes de Juliol, finalitzen els següents terminis de presentació de declaracions fiscals:

TERMINIS PER LA PRESENTACIÓ DE LES DECLARACIONS:
20 DE JULIOL – DECLARACIONS DEL SEGON TRIMESTRE:

 • Declaració trimestral de l’ I.V.A.*
 • Pagament fraccionat a compte de l’ I.R.P.F.*
 • Ingrés de les retencions de l’ I.R.P.F., per rendiments del treball, d’activitats professionals i per arrendaments de locals de negoci.*
 • Declaració recapitulativa d’adquisicions y entregues intracomunitàries.

* Els recordem que el termini per presentar les declaracions, amb resultat a ingressar, finalitza el dia 15 de Juliol, a partir d’aquesta data vostès tindran que tramitar la sol·licitud del codi NRC amb la seva entitat bancària per poder presentar les declaracions..

En espera que ens aportin la documentació necessària, ABANS DEL DIA 10 DE JULIOL, a fi de poder responsabilitzar-nos de complimentar les seves declaracions fiscals amb el temps mínim necessari per al seu processament i presentació davant de l’Agència Tributària.

SOCIETATS:

Les societats han de presentar les següents declaracions anuals corresponents a l’exercici 2014:

 • Fins al dia 27: Impost de Societats.
 • Fins al dia 30: Dipòsit dels Comptes Anuals.

Els Comptes Anuals de l’exercici 2014 s’han de dipositar al Registre Mercantil de la província on radica el domicili fiscal de la Societat. La no presentació implica el bloqueig tant del Registre Mercantil com del Registre de la Propietat, es a dir, no es podrà registrar cap escriptura ni document relatiu a la Societat fins que no s’hagin dipositat tots els Comptes Anuals

Comunicat defunció Antonio Martinez

Escrit per assessoria martínez. Publicat a Notícies

Logo assessoria martínez.Benvolguts clients i amics:

Els hem de comunicar la pèrdua del nostre company i amic ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ.
El funeral tindrà lloc dimecres dia 10 de juny, a les 4 de la tarda, a l’església de Santa Tereseta, a la plaça de les Missions de Lleida.

Descansi en pau.

L’equip de Assessoria Martinez i Assessoria Vilaseca.

Declaració de Renda 2014

Escrit per assessoria vilaseca. Publicat a Notícies

Per la present, li oferim els nostres serveis per al càlcul i confecció de la seva declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Patrimoni, exercici 2014.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Per la confecció de la seva declaració, precisem la següent documentació:

 1. RENDIMENTS DEL TREBALL
  • Certificat de rendiments del treball, emès per l’empresa o empreses on va treballar durant l’exercici 2014.
  • Certificat de les pensions i havers passius rebuts.
  • Certificat de l’INEM per les percepcions per atur i certificat de l’INSS o MÚTUES per les baixes de malaltia, accident laboral i maternitat.
 1. RENDIMENTS DEL CAPITAL
  • Certificats de rendiments del capital, emesos per Bancs i Caixes, per qualssevol producte financer.
 1. RENDIMENTS DE LES PROPIETATS IMMOBILIÀRIES
  • Rebut de l’ Impost de Bens Immobles de la seva vivenda habitual, tant si és en propietat com arrendada.
  • Rebut de l’ Impost de Bens Immobles de la resta de les seves propietats.
  • Justificants de pagaments: hipoteca.
  • Si és arrendador, les despeses i els ingressos per la finca arrendada o, si es arrendador de local de negoci, el certificat de la retenció del lloguer.
 1. RENDIMENTS DE LES ACTIVITATS EMPRESARIALS I PROFESSIONALS
  • MÒDULS: Càlcul dels mòduls i els pagaments a compte.
  • ESTIMACIÓ DIRECTA: Resultat comptable i pagaments a compte
 1. GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS
  • Vendes d’immobles, accions,  fons d’inversió, etc. realitzades durant l’exercici 2014, indicant els preus de venda, de compra i l’any d’adquisició.
 1. DEDUCCIONS
  • Justificants d’aportacions a plans de pensions, dividends percebuts, lloguers satisfets, persones al seu càrrec, certificat de minusvalidesa.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA DECLARACIÓ

Fins al dia 30 de juny. Pregant-li que ens aporti la documentació necessària com més aviat millor.