assessoria.com / Especialistes al teu costat

Nous incentius i bonificacions del Real Decret Llei 1/2015

Escrit per assessoria martínez. Publicat a Notícies

Logo assessoria martínez.
El Reial decret llei 1/2015, publicat recentment, estableix un nou incentiu per a la creació d’ocupació, consistent en la fixació d’un mínim exempt a la cotització empresarial per contingències comunes a la Seguretat Social per la contractació indefinida de treballadors quan es compleixin determinades condicions i requisits.

El Reial decret llei també estableix una bonificació als treballadors autònoms per conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació, en el supòsit de cura de menors de 7 anys que tinguin al seu càrrec, o en el supòsit de tenir al seu càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al 2n grau inclusivament, en situació de dependència acreditada.

Adjuntem un breu resum i restem a la seva disposició per qualsevol aclariment al respecte.

Novetats en matèria laboral per 2015

Escrit per assessoria martínez. Publicat a Notícies

Logo assessoria martínez.La Llei de Pressupostos Generals per al 2015 inclou novetats en matèria laboral tals com el increment en un 0,5% del Salari Mínim Interprofessional, el increment de les bases màximes i mínimes de cotització, així com la pròrroga per poder celebrar contractes amb bonificació (tarifa plana) entre d’altres.

Adjuntem un breu resum i restem a la seva disposició per ampliar aquesta informació.

Nou Sistema de liquidació directa de cotitzacions CRETA

Escrit per assessoria martínez. Publicat a Notícies

Logo assessoria martínez.La Seguretat Social ha establert un nou sistema de liquidació de quotes socials (també anomenat Projecte Creta o Sistema de Liquidació Directa), que substituirà a la tradicional autoliquidació que han de fer actualment les empreses pels seus treballadors, d’acord amb la nova Llei 34/2014 de Mesures en matèria de liquidació i ingrés de les quotes de la Seguretat Social. El nou model es caracteritza per un càlcul individualitzat de la cotització corresponent a cada treballador, efectuat directament per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) en funció de la informació que ja obri al se poder, així com d’aquella altra informació que sigui proporcionada pel subjecte responsable del compliment de la obligació de cotitzar.

Modificació retenció de arrendaments i professionals

Escrit per assessoria vilaseca. Publicat a Notícies

a partir de l’1 de gener de 2015, d’acord amb la Llei 26/2014 de 27 de novembre de 2014, es modifiquen les retencions a aplicar en els següents casos:

• Arrendament de locals comercials: es redueix la retenció del 21% actual al 20%.

• Professionals amb caràcter general: es redueix la retenció del 21% actual al 19%.

Per qualsevol dubte o aclariment, poden posar-se en contacte amb assessoria Vilaseca

Aprovada la nova ajuda a parats de llarga durada

Escrit per assessoria martínez. Publicat a Notícies

Logo assessoria martínez.

Al BOE del dia 20 de desembre, s’ha publicat el Real Decret-llei 16/2014 pel qual es regula el Programa d’Activació per l’Ocupació, que beneficiarà als aturats de llarga durada amb càrregues familiars que hagin esgotat tota la protecció per atur i estiguin buscant feina activament. Els beneficiaris que participin en les mesures d’activació tindran dret a rebre una ajuda d’acompanyament durant 6 mesos, equivalent al 80% del IPREM (Indicador Públic de Renda de Efectes Múltiples): 426 euros mensuals.

Adjuntem resum ampliant aquesta informació i restem a la seva disposició per qualsevol aclariment al respecte.