assessoria.com / Especialistes al teu costat

Novetats IRPF i Impost de Societats

Escrit per assessoria vilaseca. Publicat a Notícies

Logo assessoria vilaseca.Al BOE del dia 28 de novembre de 2014, s’han publicat els textos legals de la reforma fiscal de IRPF i l’Impost sobre la Renda de no Residents, de l’Impost de Societats i de l’IVA, del Règim Econòmic Fiscal de Canàries i de la Llei per la que s’estableixen determinades mesures, en matèria de fiscalitat mediambiental. Queda en tràmit encara d’aprovació i publicació l’Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei General Tributària, pendent de informació pública i de observacions, que està previst que s’aprovi a mitjans de l’any vinent.

Els texts legals aprovats incorporen importants novetats i suposen un canvi profund en la tributació principalment del IRPF i Societats, que hem d’analitzar detingudament.

A continuació, i donada la amplitud de novetats i canvis, volem informar-los de manera molt esquemàtica de les claus més significatives que s’han introduït amb la reforma fiscal de l’IRPF i de l’Impost de Societats.

Bonificació a la contractació de joves inscrits al SNGJ

Escrit per assessoria martínez. Publicat a Notícies

Logo assessoria martínez.

 

A la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i la eficiència, es va aprovar el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ), com el marc global d’actuacions que encarrilarà tots els programes, projectes i accions de la denominada Acció Juvenil per a l’ocupació, i al mateix temps s’aproven mesures de recolzament a la contractació de persones beneficiàries del SNGJ consistents en nous incentius a la contractació indefinida i en l’establiment d’un nou regim legal aplicable als contactes formatius. També s’estableixen modificacions en matèria d’empreses de treball temporal (ETT) i agències de col·locació.

Adjuntem resum ampliant aquesta informació i restem a la seva disposició per qualsevol aclariment al respecte.

Recuperació de l’IVA en viatjes a l’estranger

Escrit per assessoria vilaseca. Publicat a Notícies

Logo assessoria vilaseca. Si vostè te clients a l’estranger i te d’anar a visitar-los o te d’assistir a congressos, guardi totes les factures perquè  pot demanar la devolució de l’Iva d’hotels, menjars, lloguer de cotxes, etc.

Serà el model 360, a presentar el 30 de setembre de l’any següent.

Per poder veure la noticia sencera. Annexem  link. Com recuperar l’IVA suportat fora d’Espanya

Novetats models 180 y 347

Escrit per assessoria vilaseca. Publicat a Notícies

NOVETATS AL MODEL 347

  1. Estaran obligats a presentar la declaració les Comunitats de Bens en regim de propietat horitzontal, es a dir, les comunitats de propietaris i les entitats o establiments privats de caràcter social. Estaran exclosos la llum, gas, aigua i assegurances. Es computaran anualment.
  2. Els subjectes passius acollits al règim simplificat del IVA (mòduls), hauran de declarar les  operacions emeses i rebudes.
  3. No es tindran d’incloure els ingressos de lloguer per locals amb retenció.

NOVETATS DEL MODEL 180

  1. Es tindrà d’incloure a la declaració les referencies cadastrals dels locals comercials.

Adjuntem document PDF per a més informació.

Es compatible cobrar la jubilació amb la realització d’un treball per compte propi o aliè?

Escrit per assessoria martínez. Publicat a Notícies

Segons l’estipulat a la normativa de la Seguretat Social, la pensió de jubilació, per norma general, es incompatible amb la realització de qualsevol treball del pensionista, per compte propi o aliè, que doni lloc a la seva inclusió dins del Règim General o en algun dels Règims Especials.

Ara be, existeixen determinades situacions que preveuen la compatibilitat de la pensió de jubilació, en la seva modalitat contributiva, amb la realització d’un treball per compte propi o aliè del pensionista.

Adjuntem resum ampliant aquesta informació i restem a la seva disposició per qualsevol aclariment al respecte.