assessoria.com / Especialistes al teu costat

Fiscal i Comptable


Serveis especialitzats per a particulars: Fiscal i comptable

Herències

 • Assessorament, tramitació i planificació herències.
 • Confecció i presentació de l’Impost sobre transmissions patrimonials.
 • Preparació i signatura d’escriptures d’acceptació i adjudicació d’herència davant fedatari públic.
 • Assessorament fiscal proporcionant al client relació de despeses i impostos a tenir en compte amb motiu de l’atorgament de l’escriptura d’acceptació i adjudicació d’Herència.
 • Obtenció de documentació relativa als béns objecto de l’herència, testaments i altres certificats necessaris.

Cadastre

 • Comprovacions al Registre de la Propietat.
 • Declaració Cadastral per alteració de la titularitat i variació de la quota de participació en béns immobles.
 • Recurs de reposició (Revisió d’actes, recursos, queixes i suggeriments).

Arrendadors

 • Confecció de contractes d’arrendament.
 • Confecció declaracions fiscals.
 • Resum anual de retencions d’arrendaments i interessos.
 • Liquidació de retencions en lloguers i interessos.