assessoria.com / Especialistes al teu costat

Jurídic Laboral


Serveis especialitzats per a PIMES, Societats i Autònoms: Jurídic Laboral
  • Assessorament integral de l’empresa enfront reclamacions de treballadors en matèria de salaris, contractació, acomiadament disciplinari, trasllats, extinció contractual per causes objectives, classificació professional, incloses reclamacions de danys i perjudicis derivats d’accidents de treball, recàrrecs de prestacions i indemnitzacions de conveni i, en suma, qualsevol litigi derivat del Dret de Treball.
  • Assessorament i defensa jurídica processal i extraprocessal en matèria d’Expedients de Regulació d’Ocupació (reducció, suspensió i extinció).
  • Defensa jurídica de l’empresa, autònom o professional en matèria d’Inspecció de Treball i Seguretat Social (actuacions d’impugnació d’actes d’inspecció en fase administrativa o judicial laboral i contenciós administrativa). S’inclou igualment les tasques de representació i defensa de l’empresa davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social, Tresoreria General de la Seguretat Social i Institut Nacional d’Ocupació.
  • Defensa Jurídica de l’empresa en matèria de Seguretat Social (amb motiu de prestacions interessades pels treballadors).